Menu Close

โรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system)

โรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system)
โรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system)
         เนื่องจากเอเชียบ้านเราอยู่ในเขตร้อนมีอุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงสัตว์มักสร้างโรงเรือนเป็นโรงเรือนเปิด ทั้งนี้เพื่อต้องการให้อากาศภายในโรงเรือนมีการหมุนเวียนและระบายอากาศเป็นการลดความร้อนภายในโรงเรือนได้ดี โรงเรือนเปิดไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อุณหภูมิของโรงเรือนจะผันแปรไปตามสภาพของอากาศภายนอกโรงเรือน ช่วงหน้าร้อนอากาศ จะร้อนมาก สัตว์เลี้ยงบางชนิด เช่น ไก่เนื้อ อาจทนอากาศร้อนไม่ไหว เพื่อหลีกเลี่ยงจากอากาศร้อนและต้องการควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนจึงได้มีการคิดค้นโรงเรือนระบบปิดขึ้นโดยใช้หลักการระบายความร้อนด้วยน้ำและใช้พัดลมเป็นตัวถ่ายเทอากาศ โดยมีแผ่นรังผึ้ง (cooling pad) ที่ปล่อยน้ำไหลผ่านจนเปียกชุ่ม เมื่อเดินพัดลมซึ่งอยู่ในแนวตรงกันข้ามกับแผ่นรังผึ้งอากาศภายนอกจะถูกดูดผ่านแผ่นรังผึ้งเข้าภายในโรงเรือน ภายในโรงเรือนจะเย็นสบายโดยใช้หลักการระเหยของน้ำ นอกจากนี้โรงเรือนระบบปิดยังสามารถป้องกันโรคได้อย่างดีโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงจรการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ทั้งนี้เพราะโรงเรือนเปรียบเสมือนที่อยู่ ที่หลับนอนของสัตว์ หากผู้เลี้ยงสัตว์สามารถจัดหาโรงเรือนที่เหมาะสม มีสุขลักษณะที่ดีให้กับสัตว์แล้วสัตว์ก็จะให้ผลตอบแทนอย่างสูงสุด การสร้างโรงเรือนก็ต้องสร้างให้เหมาะสมกับชนิด พันธุ์ เพศ และอายุของสัตว์ เนื่องจากสัตว์ในแต่ละระยะต้องการโรงเรือนที่ต่างกัน
ทั้งโรงเรือนเปิดและโรงเรือนระบบปิดก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องตัดสินใจว่าควรจะเลือกใช้โรงเรือนระบบใด แต่ในภาพรวมๆ แล้วโรงเรือนระบบปิดจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอากาศร้อน และป้องกันโรคได้ดีกว่าโรงเรือนเปิด โดยข้อดีและข้อควรพิจารณาของโรงเรือนระบบปิด มีดังนี้
ข้อดี
1.ลดความเครียดที่เกิดจากความร้อนและทำให้ไก่สุขภาพดีขึ้น
2.ในพ่อ – แม่พันธุ์ไก่กระทงจะให้ผลผลิตสูงขึ้น
3.ลดอัตราการตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศร้อนจัด
4.ใช้พัดลมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเปิด และเป็นการประหยัด ค่ากระแสไฟฟ้า
5.สามารถใช้ร่วมกับระบบทึบแสง (dark – out) เพื่อเลี้ยงไก่พ่อ – แม่พันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรือนแบบเปิด
6.การหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนสม่ำเสมอมาก อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะผ่านแผ่นรังผึ้งเข้ามาภายในโรงเรือนและระบายเอาอากาศเสียออกไปภายนอกโรงเรือนโดยพัดลมใช้เวลาสั้น ๆ เท่านั้น เป็นการลดปัญหาระดับแอมโมเนียในโรงเรือนได้
7.อัตราการเจริญเติบโตดีกว่าและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีในไก่กระทง
8.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
9.สามารถเลี้ยงไก่ได้มากขึ้นกว่าโรงเรือนแบบเปิด เมื่อเทียบกับพื้นที่เท่ากัน
10.สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่างในโรงเรือนได้
ข้อควรพิจารณา
1.การลงทุนในระยะเริ่มต้นสูง (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดูแลของแต่ละฟาร์ม)
2.เนื่องจากระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ชนิดและขนาดของแผ่นให้ความเย็น ระดับความชื้นภายนอกและภายในโรงเรือน พื้นที่และความหนาแน่นของการเลี้ยง จำนวนพัดลมและการวางผังตำแหน่งของพัดลม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศในระดับความเร็วลมที่เหมาะสมและทั่วถึงทั้งโรงเรือน ต้องศึกษาความรู้ และความเข้าใจในระบบ การปฏิบัติ และมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
3.การเลี้ยงสัตว์ที่หนาแน่นเกินขอบเขตความสามารถในการจัดการเลี้ยงดู สภาพของโรงเรือนและจำนวนอุปกรณ์ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและการให้ผลผลิตที่ต่ำกว่า มาตรฐานได้
4.การพิจารณาถึงขนาดของโรงเรือนในระบบปิดของฟาร์มนั้นต้องคำนึงถึงความสามารถในการจัดการแบบเข้าหมดออกหมด (all-in all-out) ของฟาร์มได้ โรงเรือนที่มีขนาดใหญ่เกินไปไม่สามารถที่จะย้ายสัตว์ออกได้หมดภายในระยะเวลาหนึ่ง และทำให้ต้องมีการนำสัตว์ รุ่นต่อมาทยอยเข้าไปในโรงเรือน ในขณะที่สัตว์ชุดก่อนยังมีการเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่จะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ในรุ่นใหม่อย่างแน่นอน
5.โรงเรือนในระบบปิดถูกออกแบบให้ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ ส่วนการป้องกันโรคหรือการติดเชื้อของสัตว์ควรเน้นที่การป้องกันฟาร์มในระบบปิดมากกว่า

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยง

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่เนื้อเป็นไก่ที่ผลิตเนื้อจำนวนมาก เนื้อไก่นุ่มเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารมื้อใหญ่รวมทั้งโภชนาการที่เหมาะสม เมื่อเลี้ยงไก่จำเป็นต้องดูแลไม่เพียง แต่ให้นกกินอาหารอย่างถูกต้อง
แต่ยังเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีขนาดเล็กด้วย ลักษณะสำคัญของ microclimate คืออุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิตถูกเก็บไว้ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูตารางอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เนื้อ

อุณหภูมิมีผลต่อไก่เนื้ออย่างไร?

ลูกไก่แรกเกิดควรได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอตั้งแต่วันที่ 1 ของชีวิตของมันเอง ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอจะเปลี่ยนปัจจัยภายนอกให้กลายเป็นภัยคุกคาม
ความร้อนเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคและความตายได้ การพึ่งพาความร้อนยังคงมีอยู่แม้ในไก่โต
การทำฟาร์มในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การใช้ตู้อบและเครื่องฟักไข่ช่วยให้คุณข้ามการวางไข่ได้ นอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกไก่ไว้ข้างแม่อีกต่อไป

โดยทั่วไปแนะนำให้แยกเลี้ยงไก่ไข่แยกจากวัยอ่อน

จุดประสงค์หลักในการเลี้ยงไก่เนื้อคือเพื่อให้ได้เนื้อ ชาวนาจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับสิ่งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ไข่ของชั้นต่างๆจะถูกฟักตัวจากนั้นไก่ที่เกิดจะถูกเลี้ยงในโรงเลี้ยง
การพัฒนาของไก่เนื้อและภูมิคุ้มกันของพวกมันขึ้นอยู่กับปากน้ำในเล้าไก่ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเงื่อนไขของสัตว์ปีกนั่นคืออุณหภูมิในโรงเรือน

การอ่านค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในเล้าไก่

การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เล็กและไก่โตจะแตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นตารางที่มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่เนื้อ
 
สำหรับการเจริญเติบโตของลูกไก่
แผนภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับลูกไก่:
สำหรับไก่โตเต็มวัย
ตารางอุณหภูมิสำหรับไก่ที่โตเต็มวัย (ไม่ได้ใช้เครื่องทำความร้อนแล้ว):

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่เนื้อ

การควบคุมความร้อน

ในไก่แรกเกิดกลไกการควบคุมอุณหภูมิไม่ทำงานเนื่องจากร่างกายยังไม่พัฒนา มวลกล้ามเนื้อของพวกเขายังน้อยเกินไปที่ร่างกายจะได้รับความร้อนเพียงพอเมื่อเคลื่อนไหว
ดังนั้นในการควบคุมความร้อนในเล้าไก่จึงใช้เครื่องทำความร้อนใต้พื้นในครัวเรือนหรือหลอดอินฟราเรด ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าลูกไก่ไม่หลงทางจากเครื่องทำความร้อนมากเกินไป เป็นการดีที่สุดที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยพ่อแม่พันธุ์ brooder คือกล่องซึ่งสามารถปรับสภาพอากาศและระดับแสงได้ คุณต้องตรวจสอบระดับความชื้นด้วย น่าจะ 60-70 เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมเกี่ยวกับการระบายอากาศที่ใช้งานได้ของสุ่มไก่และให้แสงสว่างในระดับปกติ
อุณหภูมิไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญในการเลี้ยงไก่เนื้อ คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:
1 เมื่อแนะนำฟีดใหม่ในอาหารควรระมัดระวังในการให้มันฝรั่งต้มที่โตแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ในลูกไก่รวมถึง volvulus และความตาย อาหารของไก่เนื้อสำหรับผู้ใหญ่ควรได้รับการครอบงำโดยการบดและอาหารที่เข้มข้น เพิ่มอาหารฉ่ำลงในอาหารในช่วงท้ายของการขุน
2. ดูการหายใจของไก่ หากถูกขัดจังหวะแสดงว่าอากาศในเล้าไก่ชื้นเกินไป คุณต้องปรับปรุงการระบายอากาศ หากลูกไก่เคลื่อนไหวน้อยและนอนหงายเป็นเวลานานแสดงว่าพวกมันมีวิตามินดีไม่เพียงพอหากขนของมันไม่เปล่งประกายและเปราะแสดงว่าในบ้านมีความแห้งมากเกินไป
3. เพื่อป้องกันการรบกวนของลำไส้ในไก่ให้เติมด่างทับทิมลงในเครื่องดื่มทุกๆ 2 วัน อย่าลืมกวนสารละลายให้ทั่ว ต้องทำความสะอาดชามและที่ป้อนด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต ล้างเครื่องดื่มและเครื่องป้อนทุกครั้งหลังให้น้ำและป้อนอาหาร
4.พื้นในบ้านต้องสะอาดและหุ้มฉนวน คุณสามารถปูด้วยเสื่อฟางบนปูนขาวบาง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟางไม่เริ่มย่อยสลายเปลี่ยนใหม่ให้ทันเวลา
หากคุณจัดหาไก่เนื้อด้วยสภาพโรงเรือนที่เหมาะสมคุณก็สามารถเลี้ยงไก่ที่มีสุขภาพดีได้อย่างง่ายดายซึ่งจะทำให้คุณมีเนื้อมากมาย การเพาะพันธุ์ไก่เนื้อนั้นค่อนข้างง่ายดังนั้นแม้แต่เกษตรกรมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงสัตว์ปีกก็ไม่ควรมีปัญหา
 
 

โรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system)

โรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system)
โรงเรือนระบบปิด (evaporative cooling system)
         เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนมีอุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงสัตว์มักสร้างโรงเรือนเป็นโรงเรือนเปิด ทั้งนี้เพื่อต้องการให้อากาศภายในโรงเรือนมีการหมุนเวียนและระบายอากาศเป็นการลดความร้อนภายในโรงเรือนได้ดี โรงเรือนเปิดไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อุณหภูมิของโรงเรือนจะผันแปรไปตามสภาพของอากาศภายนอกโรงเรือน ช่วงหน้าร้อนอากาศ จะร้อนมาก สัตว์เลี้ยงบางชนิด เช่น ไก่เนื้อ อาจทนอากาศร้อนไม่ไหว เพื่อหลีกเลี่ยงจากอากาศร้อนและต้องการควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนจึงได้มีการคิดค้นโรงเรือนระบบปิดขึ้นโดยใช้หลักการระบายความร้อนด้วยน้ำและใช้พัดลมเป็นตัวถ่ายเทอากาศ โดยมีแผ่นรังผึ้ง (cooling pad) ที่ปล่อยน้ำไหลผ่านจนเปียกชุ่ม เมื่อเดินพัดลมซึ่งอยู่ในแนวตรงกันข้ามกับแผ่นรังผึ้งอากาศภายนอกจะถูกดูดผ่านแผ่นรังผึ้งเข้าภายในโรงเรือน ภายในโรงเรือนจะเย็นสบายโดยใช้หลักการระเหยของน้ำ นอกจากนี้โรงเรือนระบบปิดยังสามารถป้องกันโรคได้อย่างดีโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงจรการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ทั้งนี้เพราะโรงเรือนเปรียบเสมือนที่อยู่ ที่หลับนอนของสัตว์ หากผู้เลี้ยงสัตว์สามารถจัดหาโรงเรือนที่เหมาะสม มีสุขลักษณะที่ดีให้กับสัตว์แล้วสัตว์ก็จะให้ผลตอบแทนอย่างสูงสุด การสร้างโรงเรือนก็ต้องสร้างให้เหมาะสมกับชนิด พันธุ์ เพศ และอายุของสัตว์ เนื่องจากสัตว์ในแต่ละระยะต้องการโรงเรือนที่ต่างกัน
ทั้งโรงเรือนเปิดและโรงเรือนระบบปิดก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องตัดสินใจว่าควรจะเลือกใช้โรงเรือนระบบใด แต่ในภาพรวมๆ แล้วโรงเรือนระบบปิดจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอากาศร้อน และป้องกันโรคได้ดีกว่าโรงเรือนเปิด โดยข้อดีและข้อควรพิจารณาของโรงเรือนระบบปิด มีดังนี้
ข้อดี
1.ลดความเครียดที่เกิดจากความร้อนและทำให้ไก่สุขภาพดีขึ้น
2.ในพ่อ – แม่พันธุ์ไก่กระทงจะให้ผลผลิตสูงขึ้น
3.ลดอัตราการตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศร้อนจัด
4.ใช้พัดลมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเปิด และเป็นการประหยัด ค่ากระแสไฟฟ้า
5.สามารถใช้ร่วมกับระบบทึบแสง (dark – out) เพื่อเลี้ยงไก่พ่อ – แม่พันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรือนแบบเปิด
6.การหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนสม่ำเสมอมาก อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะผ่านแผ่นรังผึ้งเข้ามาภายในโรงเรือนและระบายเอาอากาศเสียออกไปภายนอกโรงเรือนโดยพัดลมใช้เวลาสั้น ๆ เท่านั้น เป็นการลดปัญหาระดับแอมโมเนียในโรงเรือนได้
7.อัตราการเจริญเติบโตดีกว่าและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีในไก่กระทง
8.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
9.สามารถเลี้ยงไก่ได้มากขึ้นกว่าโรงเรือนแบบเปิด เมื่อเทียบกับพื้นที่เท่ากัน
10.สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่างในโรงเรือนได้
ข้อควรพิจารณา
1.การลงทุนในระยะเริ่มต้นสูง (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดูแลของแต่ละฟาร์ม)
2.เนื่องจากระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ชนิดและขนาดของแผ่นให้ความเย็น ระดับความชื้นภายนอกและภายในโรงเรือน พื้นที่และความหนาแน่นของการเลี้ยง จำนวนพัดลมและการวางผังตำแหน่งของพัดลม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศในระดับความเร็วลมที่เหมาะสมและทั่วถึงทั้งโรงเรือน ต้องศึกษาความรู้ และความเข้าใจในระบบ การปฏิบัติ และมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
3.การเลี้ยงสัตว์ที่หนาแน่นเกินขอบเขตความสามารถในการจัดการเลี้ยงดู สภาพของโรงเรือนและจำนวนอุปกรณ์ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและการให้ผลผลิตที่ต่ำกว่า มาตรฐานได้
4.การพิจารณาถึงขนาดของโรงเรือนในระบบปิดของฟาร์มนั้นต้องคำนึงถึงความสามารถในการจัดการแบบเข้าหมดออกหมด (all-in all-out) ของฟาร์มได้ โรงเรือนที่มีขนาดใหญ่เกินไปไม่สามารถที่จะย้ายสัตว์ออกได้หมดภายในระยะเวลาหนึ่ง และทำให้ต้องมีการนำสัตว์ รุ่นต่อมาทยอยเข้าไปในโรงเรือน ในขณะที่สัตว์ชุดก่อนยังมีการเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่จะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ในรุ่นใหม่อย่างแน่นอน
5.โรงเรือนในระบบปิดถูกออกแบบให้ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ ส่วนการป้องกันโรคหรือการติดเชื้อของสัตว์ควรเน้นที่การป้องกันฟาร์มในระบบปิดมากกว่า

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยง

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่เนื้อเป็นไก่ที่ผลิตเนื้อจำนวนมาก เนื้อไก่นุ่มเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารมื้อใหญ่รวมทั้งโภชนาการที่เหมาะสม เมื่อเลี้ยงไก่จำเป็นต้องดูแลไม่เพียง แต่ให้นกกินอาหารอย่างถูกต้อง
แต่ยังเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีขนาดเล็กด้วย ลักษณะสำคัญของ microclimate คืออุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิตถูกเก็บไว้ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูตารางอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เนื้อ

อุณหภูมิมีผลต่อไก่เนื้ออย่างไร?

ลูกไก่แรกเกิดควรได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอตั้งแต่วันที่ 1 ของชีวิตของมันเอง ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอจะเปลี่ยนปัจจัยภายนอกให้กลายเป็นภัยคุกคาม
ความร้อนเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคและความตายได้ การพึ่งพาความร้อนยังคงมีอยู่แม้ในไก่โต
การทำฟาร์มในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การใช้ตู้อบและเครื่องฟักไข่ช่วยให้คุณข้ามการวางไข่ได้ นอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกไก่ไว้ข้างแม่อีกต่อไป

โดยทั่วไปแนะนำให้แยกเลี้ยงไก่ไข่แยกจากวัยอ่อน

จุดประสงค์หลักในการเลี้ยงไก่เนื้อคือเพื่อให้ได้เนื้อ ชาวนาจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับสิ่งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ไข่ของชั้นต่างๆจะถูกฟักตัวจากนั้นไก่ที่เกิดจะถูกเลี้ยงในโรงเลี้ยง
การพัฒนาของไก่เนื้อและภูมิคุ้มกันของพวกมันขึ้นอยู่กับปากน้ำในเล้าไก่ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเงื่อนไขของสัตว์ปีกนั่นคืออุณหภูมิในโรงเรือน

การอ่านค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในเล้าไก่

การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เล็กและไก่โตจะแตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นตารางที่มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่เนื้อ
 
สำหรับการเจริญเติบโตของลูกไก่
แผนภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับลูกไก่:
สำหรับไก่โตเต็มวัย
ตารางอุณหภูมิสำหรับไก่ที่โตเต็มวัย (ไม่ได้ใช้เครื่องทำความร้อนแล้ว):

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่เนื้อ

การควบคุมความร้อน

ในไก่แรกเกิดกลไกการควบคุมอุณหภูมิไม่ทำงานเนื่องจากร่างกายยังไม่พัฒนา มวลกล้ามเนื้อของพวกเขายังน้อยเกินไปที่ร่างกายจะได้รับความร้อนเพียงพอเมื่อเคลื่อนไหว
ดังนั้นในการควบคุมความร้อนในเล้าไก่จึงใช้เครื่องทำความร้อนใต้พื้นในครัวเรือนหรือหลอดอินฟราเรด ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าลูกไก่ไม่หลงทางจากเครื่องทำความร้อนมากเกินไป เป็นการดีที่สุดที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยพ่อแม่พันธุ์ brooder คือกล่องซึ่งสามารถปรับสภาพอากาศและระดับแสงได้ คุณต้องตรวจสอบระดับความชื้นด้วย น่าจะ 60-70 เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมเกี่ยวกับการระบายอากาศที่ใช้งานได้ของสุ่มไก่และให้แสงสว่างในระดับปกติ
อุณหภูมิไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญในการเลี้ยงไก่เนื้อ คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:
1 เมื่อแนะนำฟีดใหม่ในอาหารควรระมัดระวังในการให้มันฝรั่งต้มที่โตแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ในลูกไก่รวมถึง volvulus และความตาย อาหารของไก่เนื้อสำหรับผู้ใหญ่ควรได้รับการครอบงำโดยการบดและอาหารที่เข้มข้น เพิ่มอาหารฉ่ำลงในอาหารในช่วงท้ายของการขุน
2. ดูการหายใจของไก่ หากถูกขัดจังหวะแสดงว่าอากาศในเล้าไก่ชื้นเกินไป คุณต้องปรับปรุงการระบายอากาศ หากลูกไก่เคลื่อนไหวน้อยและนอนหงายเป็นเวลานานแสดงว่าพวกมันมีวิตามินดีไม่เพียงพอหากขนของมันไม่เปล่งประกายและเปราะแสดงว่าในบ้านมีความแห้งมากเกินไป
3. เพื่อป้องกันการรบกวนของลำไส้ในไก่ให้เติมด่างทับทิมลงในเครื่องดื่มทุกๆ 2 วัน อย่าลืมกวนสารละลายให้ทั่ว ต้องทำความสะอาดชามและที่ป้อนด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต ล้างเครื่องดื่มและเครื่องป้อนทุกครั้งหลังให้น้ำและป้อนอาหาร
4.พื้นในบ้านต้องสะอาดและหุ้มฉนวน คุณสามารถปูด้วยเสื่อฟางบนปูนขาวบาง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟางไม่เริ่มย่อยสลายเปลี่ยนใหม่ให้ทันเวลา
หากคุณจัดหาไก่เนื้อด้วยสภาพโรงเรือนที่เหมาะสมคุณก็สามารถเลี้ยงไก่ที่มีสุขภาพดีได้อย่างง่ายดายซึ่งจะทำให้คุณมีเนื้อมากมาย การเพาะพันธุ์ไก่เนื้อนั้นค่อนข้างง่ายดังนั้นแม้แต่เกษตรกรมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงสัตว์ปีกก็ไม่ควรมีปัญหา
 
 
⚡อิสระที่คุณควบคุมได้⚡
💥ทำลายทุกข้อจำกัด ฉีกทุกการเลี้ยงแบบเดิมๆ เราขอเสนอ

✨ Temp Chickatron 20 Climate Controller ✨

✅อิสระในการเลือก 16 Output ของคุณได้ตามลักษณะการใช้งาน
✅อิสระในการบริหารจัดการ สามารถดูข้อมูลสรุปการเลี้ยงและการตั้งค่าของเครื่องได้
✅อิสระในการเลือกวันที่จะให้หรือไม่ให้อาหารได้
✅อิสระในการตั้งค่าโปรแกรมการเลี้ยงได้ตามใจผู้ใช้
✅จอแสดงผลสี หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
⚡Freedom that you can Control⚡
💥Beat every limitation with our brand new climate controller: ✨Temp Chickatron20.✨
✅Free to choose desired 16 Outputs according to the user’s application.
✅Free to set the feeding program according to the user’s application.
✅Free to select feeding day and fasting day.
✅Free to review and edit the feeding programs and settings.
✅With color display touchscreen 7 inches.
📣เข้าชมสินค้าของเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
👇👇👇Click the link below for more information👇👇👇
https://tempclimatecontroller.com/
#climatecontroller #poultry #farm #smartfarm #temperaturecontroller #chickenfarm #climate #humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors #automaticcontroller #chicken #pig #ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!